22 Şubat 2014 Cumartesi

işletme politikası 2 dönem 1 ders

İşletme politikası  1 dersi
STRATEJİ
Eski bir askeri terim olan strapagasoz yol yöntem hedef amaca ulaşmak yöntemleri içerir
Strateji kısa orta ve uzun vadeli hedefe ulaşmak için alınan karlı lı kapsam
Başka bir tanıma göre starateji işletme ve çevresi arasındaki ilişkileri analiz ederek istikametini bellirlenmesi bunları gerçekleştişrecek   faaliyetin tespiti ve örğütün
strateji belirleme sürecinin işletmeye sağlayacağı faydalar şunlardır
1 strateji herv şeyden önce çevreyi değerlendirme ve geleceği tahmin etme sürecidir
2 işletmeye kendi kendini değerlendirme imkanı verir
3 strateji bir bütün olarak işletmenin  ortak bir hedefe yönelmesini sağlar
4 strateji faaliyetlerin belirlenmesi için belirili bir çerçevede oluşturur
5 işletmenin karar ve projelerinin kalitesini yükletir
Stratejik yönetim
Etkili stratejiler geliştirmeye uygulamaya ve sonuçlarını değerlendirerek kontrol etmeye dayalı kara ve faaliyetler bütünüdür
 Bu faaliyetler özetle şöyledir
1 işletmenin bilgilendiği ölçüde dış çevrenin ve rekabet şartlarının kuvvetlice kavranması ve dış çevrenin dinamiğinin arkasındaki gücün araştırılması
2 çeşitli mamül Pazar bileşimleri için ayrıldığı stratejilerin oluşturulması altranatiflerin yapılması ve kaynakların belirlenmesi
3 seçilmiş stratejiletin politikalara ve proje yönetimi ile fonksiyoner bölümlerdeki faaliyet programlarına dönüştürülmesi
4 örgütün stratejiye uygun olarak düzeltilmesi işletme faaliyetlerin stratejik iş birimlerine dağıtılması ve temel amaçlara ulaşmada bunların koordine edilmesidir.
5 etkili bir şekilde yürütülmesi için uygun planlama güdüleme ve kontrol sistemlerinin oluşturulması Stratejik yönetim özellikleri
1 her şey den önce tepe yönetiminin bir fonksiyonudur
2 gelecek yönelimlidir ve işletmenin uzun vadedeki amaçlarıyla ilgilenir
3 işletmeyi bir sistem olarak görür
4 işletmeleri açık sistem olarak tanımlar
5 işletmenin amaçlarıyla toplumun menfaatlerini bir bütünlük içerisinde ele alır
6 alt kademe yöneticilere rehberlik eder
7 işletmenin kaynaklarını etkili bir şekilde dağıtılmasını sağlar
8 karar vermede kullandığı bilgileri kaynak ve verilerinden yaralanır stratejik yönetim bir bütün olarak işletmenin verimliliğinin ele alarak konuya ait bilgi kaynakları ve verileri çok çeşitlidir bir çok işletme bölüm ve fonksiyona ait bilgileri ve çevreye ait bilgi ve verileri zorunlu kılar ayrıca bu bilgi verilerin sayısı da çok fazladır
POLİTİKA
Politika kelimesi eski yunan kökenlidir. Kelime anlamıyla bir işi gözetmek demektir Kamu yönetimin de siyaset karşılığı olarak kullanılan politika halkın menfaatleri için kullanılır İşletme yönetimi anlamı açısından politika yöneticilere kara vermelerinde rehberlik eden ilke veya ilkeler dizisidir Kısaca ifade etmek gerekirse politikalar işletmenin bir müesse olmasını ve kendisine ait gelenekler oluşturmasını temin eder bu sebeple politikalar işlemenin uygulamalarına hükmeden bir özelliğe de sahiptir ve kara vermede rehber olan veya düşünme ve harekete geçmede yol gösteren genel ifade anlayış ve tercih kurallarıdır bu kurallaqtın mutlak bir ifade şeklinde tanımlanmış olması da gerekmez çoğu kez bir yöneticinin tarzı yazılı olarak ifade edilmemiş olduğu halde belli bir politikayı yansıta bilir
TAKTİK
İşletmenin kaynaklarını en tekin bir şekilde kullana bilmek için değişen duruma uygun olarak alınan kısa dönemli karalardır bu karalara aynı zamanda alt stratejilerde denir ayrıca taktik işletmenin bütününü değil bölümleri için alınan kararlardır haftalık aylık ve hatta yıllık taktik kararlar sık sık değişilen duruma göre yapılandırılır
PROGRAM
Hedeflerin politikaların ve görevlerin bağlantı kısmını oluşturur başka bir ifadeyle programlar yer zaman şahıs ve usul gösteren kısa süreli uygulama planlarıdır tam belirlik halini ve çok az bir riski içerir programlar işletmenin alt kademe yönetimini bir fonksiyonudur.
BÜTÇE
Yapılan planların ve beklenen sonuçların rakamlarla ifadede edilmesidir bu sebeple bütçe rakamlandırılmış plan ya da program adı verilir
YÖNTEM

İş görme usulü muhtemel faaliyetlerin yapılış şeklini belirleyen planlardır  bu özelliği ile politikaya benzeyen yöntem gerçekte politikalarını uygulanışıyla da ilgili olarak kullanılan bir araçtır